دعایی است که او را انس بن مالک از حضرت پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله از جبرئیل علیه السّلام روایت نمود . بسیاری از فضیلت های این دعا روایت شد که برای اختصار از نقل آنها خود داری کردم از آن جهت که مقصود ذکر اصل دعا است و آن این است :