ما ملت شهادتیم ، ما ملت امام حسینیم ، بپرس ! ما حوادث سختی را پشت‌ سر گذاشتیم ...